/Wygraj wejściówkę na Tauron Life Festival Oświęcim 2018 – REGULAMIN KONKURSU.

Wygraj wejściówkę na Tauron Life Festival Oświęcim 2018 – REGULAMIN KONKURSU.

Ruszamy z rozdawaniem wejściówek na tegoroczny Tauron Life Festival Oświęcim!

 

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą Wygraj wejściówkę na TLFO 2018.

2. Organizatorem Konkursu jest Radio Oświecim („Organizator Konkursu”), ul. Nojego 2B,
32-600 Oświęcim.

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Organizator Tauron Life Festival Oświęcim.

4. Konkurs zostanie przeprowadzony wyłącznie w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks w dniach 25 maja 2018 r.
do 14 czerwca 2018 r.

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Radia Oświęcim.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Radia Oświęcim.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są wejściówki na koncerty w ramach TLFO 2018.

2. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź na wyszczególniony w aktualnym poście temat.

3. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej poprzez serwis Facebook w ciągu 2 dni roboczych od zakończenia poszczególnych części Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wysłaną wiadomość na Facebooku z powiadomieniem o wygranej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Odbiór Nagrody następuje osobiście do 15 czerwca 2018 r. do godz. 12.00 w siedzibie Radia Oświęcim za okazaniem dowodu tożsamości.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Radio Oświęcim.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem niniejszego Konkursu akceptując jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Organizator Konkursu nie gromadzi danych osobowych.

4. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.radiooswiecim.pl

 

 

Wszystkie posty z konkursami znajdziecie na naszym radiowym fanpage’u na facebooku: https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks