/Regulamin Konkursu restauracji hotelowej Hampton by Hilton

Regulamin Konkursu restauracji hotelowej Hampton by Hilton

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj podwójne zaproszenie do restauracji hotelu Hampton by Hilton na obiad”.

2. Organizatorem Konkursu jest Radio Oświęcim (zwany dalej Organizator Konkursu), ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim.

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Hampton by Hilton w Oświęcimiu, Bulwary 2 (zwany dalej Fundatorem Nagród).

4. Konkurs jest przeprowadzany w dniach 14.09.2018r. – 23.09.2018r. na antenie Radia Oświęcim oraz w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Radia Oświęcim.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Radia Oświęcim.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie jest podwójne zaproszenie do restauracji hotelu Hampton by Hilton w Oświęcimiu na kolację obiad, ufundowane przez Fundatora Nagród i wymienione w trakcie audycji radiowej.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź lub odpowiedzą telefonicznie na wyszczególniony temat. Zwycięzcy Konkursu Komisja Konkursowa losowo przydziela nagrody. Nagrody uzyskane w konkursie nie mogą być przekazane osobom trzecim.

4. Laureat Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem Messengera na Facebooku w ciągu 3 tygodni od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wysłaną wiadomość na Facebooku z powiadomieniem o wygranej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Odbiór Nagrody następuje osobiście w redakcji radia za okazaniem dokumentu tożsamości.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Radio Oświęcim.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem niniejszego Konkursu akceptując jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym w celu wyłonienia zwycięzcy/zwyciezców konkursu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odebrania przez Ciebie nagrody.

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w postaci : imię i nazwisko – tylko w przypadku zwycięzców konkursu.

5. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród nie gromadzą danych osobowych.

6. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.radiooswiecim.pl