/Wygraj voucher do Kręgielni Kula Hula!

Wygraj voucher do Kręgielni Kula Hula!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Wygraj voucher upoważniający do gry w kręgle”.

2. Organizatorem Konkursu jest Radio Oświęcim (zwany dalej Organizator Konkursu), ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim.

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Kręgielnia Kula Hula, ul. Zaborska 74 (zwane dalej Fundatorem Nagród).

4. Konkurs jest przeprowadzany w dniach 21.09.2018r. – 30.09.2018r. na antenie Radia Oświęcim oraz w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Radia Oświęcim.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Radia Oświęcim.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są dwa vouchery upoważniające do gry w kręgle, ufundowane przez Fundatora Nagród i wymienione w trakcie audycji radiowej.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź lub odpowiedzą telefonicznie na wyszczególniony temat. Zwycięzcom Konkursu Komisja Konkursowa losowo przydziela nagrody. Nagrody uzyskane w konkursie nie mogą być przekazane osobom trzecim.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem Messengera na Facebooku w ciągu 2 tygodni od zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wysłaną wiadomość na Facebooku z powiadomieniem o wygranej w terminie 3 (trzech) dni roboczych od dnia wysłania powiadomienia, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Odbiór Nagrody następuje osobiście w redakcji radia za okazaniem dokumentu tożsamości.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Radio Oświęcim.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem niniejszego Konkursu akceptując jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym w celu wyłonienia zwycięzcy/zwyciezców konkursu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odebrania przez Ciebie nagrody..

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w postaci : imię i nazwisko – tylko w przypadku zwycięzców konkursu.

5. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród nie gromadzą danych osobowych.

6. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.radiooswiecim.pl