/Regulamin Konkursu Unii Oświęcim! Wygraj wejściówkę na mecz!

Regulamin Konkursu Unii Oświęcim! Wygraj wejściówkę na mecz!

REGULAMIN KONKURSU

§ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Konkurs jest organizowany pod nazwą „Konkurs Unii Oświęcim! Wygraj wejściówkę na mecz!”.

2. Organizatorem Konkursu jest Miejska Biblioteka Publiczna Galeria Książki (zwany dalej Organizator Konkursu), ul. Nojego 2B, 32-600 Oświęcim.

3. Partnerem i fundatorem nagród w konkursie jest Klub Sportowy Unia Oświęcim, ul. Chemików 4 (zwane dalej Fundatorem Nagród).

4. Konkurs jest przeprowadzany w dniach 18.10.2018r. – 19.10.2018r. na antenie Radia Oświęcim oraz w Internecie, na profilu Facebook-owym https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks

§ 2

WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE

1. Uczestnikiem Konkursu („Uczestnik”) może być każda osoba fizyczna, która:

a) posiada pełną zdolność do czynności prawnych. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.

b) nie jest pracownikiem Miejskiej Biblioteki Publicznej Galerii Książki.

c) nie jest członkiem rodziny pracownika Miejskiej Biblioteki Publicznej Galerii Książki.

2. Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest łączne spełnienie następujących warunków:

a) osoba biorąca udział w Konkursie musi posiadać status Uczestnika zgodnie z § 2 pkt 1.

§ 3

NAGRODY

1. Nagrodą w Konkursie są trzy wejściówki na mecz PHL Unia Oświęcim –JKH GKS Jastrzębie, ufundowane przez Fundatora Nagród i wymienione w trakcie audycji radiowej.

2. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator Konkursu powołuje Komisję Konkursową. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator Konkursu.

3. Zdobywcami nagród w Konkursie są Uczestnicy, wyłonieni przez Komisję Konkursową, którzy w czasie trwania konkursu, pod postem konkursowym na profilu Facebook-owym: https://www.facebook.com/RadioOswiecim/?ref=bookmarks zamieszczą wpis, zawierający odpowiedź. Zwycięzcom Konkursu Komisja Konkursowa przydziela nagrody trzem pierwszym osobom, które udzielą poprawnej odpowiedzi. Nagrody uzyskane w konkursie nie mogą być przekazane osobom trzecim.

4. Laureaci Konkursu zostaną powiadomieni o wygranej za pośrednictwem Messengera na Facebooku w dniu zakończenia Konkursu.

5. Celem potwierdzenia chęci przyjęcia nagrody, powiadomiony Laureat powinien odpowiedzieć na wysłaną wiadomość na Facebooku z powiadomieniem o wygranej w dniu rozwiązania konkursu, pod rygorem przepadnięcia prawa do nagrody.

6. Odbiór Nagrody następuje osobiście w redakcji radia za okazaniem dokumentu tożsamości.

7. W myśl niniejszego regulaminu, każdy uczestnik zwalnia serwis Facebook z odpowiedzialności za konkurs prowadzony przez Radio Oświęcim.

8. Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany, przeprowadzany przez serwis Facebook, ani z nim związany.

§ 4

DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU

1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, tj.: imienia, nazwiska.

2. Przystępując do Konkursu Uczestnik potwierdza zapoznanie się z regulaminem niniejszego Konkursu akceptując jego warunki oraz wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora Konkursu. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.

3. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, jednakże jest warunkiem niezbędnym w celu wyłonienia zwycięzcy/zwyciezców konkursu. Konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości odebrania przez Ciebie nagrody..

4. Zakres przetwarzanych danych osobowych obejmuje Twoje dane w postaci : imię i nazwisko – tylko w przypadku zwycięzców konkursu.

5. Organizator Konkursu oraz Fundator Nagród nie gromadzą danych osobowych.

6. Warunkiem wydania nagrody jest okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość Uczestnika.

§ 5

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie www.radiooswiecim.pl